0086 13418111711 chinahouses@hotmail.com
 
Size(sqm) -
Rental(RMB)
-
  Property Show - All City    
 
 
 
新城国际公寓 / Central Park
+ 位置
+ 描述
相关产品
户型 面积 优惠价格 描述
4 220 RMB 6800000 在线预定
2 130 RMB 4500000 在线预定
0 168 RMB 8900000 在线预定
3 150 RMB 5350000 在线预定
4 222 RMB 10500000 在线预定
1 80 RMB 4440000 在线预定
3 149 RMB 6300000 在线预定
4 325 RMB 42980000 在线预定
3 214 RMB 12000000 在线预定
2 124 RMB 4100000 在线预定
3 138 RMB 7350000 在线预定
4 216 RMB 7500000 在线预定
0 1100 RMB 77000 在线预定
0 90 RMB 40000 在线预定
0 45 RMB 65000 在线预定
0 700 RMB 660000 在线预定
0 900 RMB 189000 在线预定
0 300 RMB 228150 在线预定
0 138 RMB 50000 在线预定
0 60 RMB 14000 在线预定
0 200 RMB 21294 在线预定
0 2400 RMB 730080 在线预定
0 300 RMB 36504 在线预定
0 110 RMB 160618 在线预定
0 117 RMB 53387 在线预定
0 150 RMB 68445 在线预定
0 318 RMB 106409 在线预定
0 220 RMB 44839 在线预定
0 2800 RMB 364000 在线预定
0 79 RMB 31600 在线预定
0 160 RMB 19200 在线预定
0 440 RMB 16720 在线预定
0 820 RMB 475600 在线预定
0 146 RMB 73000 在线预定
0 43 RMB 23005 在线预定
0 15 RMB 20000 在线预定
0 514 RMB 190000 在线预定
0 2000 RMB 400000 在线预定
0 501 RMB 80000 在线预定
0 33 RMB 15000 在线预定
0 65 RMB 122000 在线预定
0 70 RMB 120000 在线预定
0 342 RMB 26000 在线预定
0 200 RMB 300000 在线预定
0 500 RMB 185000 在线预定
0 150 RMB 70000 在线预定
0 1350 RMB 431204 在线预定
0 200 RMB 24336 在线预定
0 800 RMB 146016 在线预定
0 173 RMB 18419 在线预定
0 700 RMB 117117 在线预定
0 500 RMB 73008 在线预定
0 88 RMB 9369 在线预定
0 206 RMB 21933 在线预定
0 98 RMB 2981 在线预定
0 180 RMB 19712 在线预定
0 500 RMB 91260 在线预定
0 234 RMB 56946 在线预定
0 140 RMB 15332 在线预定
0 520 RMB 94910 在线预定
0 540 RMB 246402 在线预定
0 800 RMB 170352 在线预定
0 2560 RMB 623002 在线预定
0 583 RMB 145426 在线预定
0 350 RMB 58559 在线预定
0 1100 RMB 384813 在线预定
0 137 RMB 27089 在线预定
0 390 RMB 106774 在线预定
0 280 RMB 53200 在线预定
0 2081 RMB 156075 在线预定
0 1000 RMB 230000 在线预定
0 98 RMB 13720 在线预定
0 542 RMB 54200 在线预定
0 2192 RMB 428400 在线预定
0 106 RMB 9540 在线预定
0 440 RMB 66000 在线预定
0 255 RMB 20400 在线预定
0 271 RMB 35230 在线预定
0 2000 RMB 460000 在线预定
0 270 RMB 31900 在线预定
0 138 RMB 14490 在线预定
0 170 RMB 12750 在线预定
0 197 RMB 20685 在线预定
0 400 RMB 68000 在线预定
1 187 RMB 18700 在线预定
0 230 RMB 20700 在线预定
0 120 RMB 15600 在线预定
0 2800 RMB 560000 在线预定
0 150 RMB 22500 在线预定
0 0 RMB 0 在线预定
0 190 RMB 28500 在线预定
0 140 RMB 19600 在线预定
0 1000 RMB 145000 在线预定
0 500 RMB 70000 在线预定
0 180 RMB 25380 在线预定
2 200 RMB 26000 在线预定
0 960 RMB 122880 在线预定
0 100 RMB 11900 在线预定
1 145 RMB 0 在线预定
1 150 RMB 13500 在线预定
1 130 RMB 16900 在线预定
4 175 RMB 6090000 在线预定
4 270 RMB 10840000 在线预定
1 82 RMB 3310000 在线预定
3 177 RMB 7710000 在线预定
1 109 RMB 4650000 在线预定
2 134 RMB 5800000 在线预定
2 135 RMB 6100000 在线预定
4 287 RMB 15440000 在线预定
3 241 RMB 9370000 在线预定
3 160 RMB 8100000 在线预定
3 160 RMB 6810000 在线预定
1 90 RMB 2770000 在线预定
3 164 RMB 17000 在线预定
3 197 RMB 20000 在线预定
3 210 RMB 20000 在线预定
3 165 RMB 18000 在线预定
2 135 RMB 13000 在线预定
1 130 RMB 12000 在线预定
3 148 RMB 18000 在线预定
2 100 RMB 18000 在线预定
3 168 RMB 10000 在线预定
3 175 RMB 14000 在线预定
3 183 RMB 13000 在线预定
3 222 RMB 19000 在线预定
2 159 RMB 14000 在线预定
2 130 RMB 0 在线预定
2 135 RMB 15000 在线预定
3 160 RMB 14000 在线预定
2 139 RMB 16000 在线预定
3 147 RMB 20000 在线预定
2 180 RMB 19000 在线预定
3 160 RMB 17000 在线预定
2 135 RMB 13000 在线预定
3 147 RMB 15000 在线预定
4 190 RMB 20000 在线预定
4 184 RMB 18000 在线预定
4 170 RMB 5642820 在线预定
3 117 RMB 3950000 在线预定
4 227 RMB 8620000 在线预定
4 137 RMB 3590000 在线预定
3 115 RMB 5000000 在线预定
3 160 RMB 7870000 在线预定
5 238 RMB 5040000 在线预定
4 166 RMB 4250000 在线预定
1 43 RMB 1020000 在线预定
4 175 RMB 8820000 在线预定
2 85 RMB 1750000 在线预定
4 234 RMB 7280000 在线预定
4 165 RMB 4780000 在线预定
1 65 RMB 1930000 在线预定
3 241 RMB 8120000 在线预定
4 174 RMB 4740000 在线预定
2 88 RMB 2410000 在线预定
3 115 RMB 3120000 在线预定
2 89 RMB 2500000 在线预定
4 193 RMB 5700000 在线预定
3 135 RMB 3860000 在线预定
1 37 RMB 1080000 在线预定
4 280 RMB 9030000 在线预定
3 170 RMB 5230000 在线预定
2 115 RMB 3600000 在线预定
3 145 RMB 2960000 在线预定
1 43 RMB 970000 在线预定
2 76 RMB 1730000 在线预定
4 160 RMB 3640000 在线预定
3 125 RMB 2200000 在线预定
3 126 RMB 3880000 在线预定
2 86 RMB 1920000 在线预定
4 160 RMB 4400000 在线预定
4 280 RMB 11900000 在线预定
4 290 RMB 9200000 在线预定
2 109 RMB 3000000 在线预定
3 180 RMB 5000000 在线预定
4 225 RMB 9600000 在线预定
3 180 RMB 8700000 在线预定
3 173 RMB 7800000 在线预定
0 120 RMB 16080 在线预定
2 160 RMB 15200 在线预定
2 139 RMB 9000 在线预定
3 136 RMB 9000 在线预定
2 134 RMB 11000 在线预定
2 125 RMB 10000 在线预定
2 138 RMB 12000 在线预定
3 179 RMB 16000 在线预定
3 139 RMB 9000 在线预定
2 139 RMB 9000 在线预定
2 118 RMB 9000 在线预定
3 140 RMB 12000 在线预定
2 98 RMB 9500 在线预定
2 145 RMB 12000 在线预定
4 258 RMB 25000 在线预定
3 139 RMB 9000 在线预定
3 160 RMB 10000 在线预定
4 300 RMB 28000 在线预定
1 75 RMB 7500 在线预定
2 138 RMB 10000 在线预定
1 98 RMB 7000 在线预定
3 128 RMB 10000 在线预定
2 94 RMB 8000 在线预定
4 158 RMB 12000 在线预定
3 115 RMB 7000 在线预定
4 171 RMB 12000 在线预定
4 130 RMB 14000 在线预定
4 200 RMB 15000 在线预定
3 140 RMB 10000 在线预定
3 112 RMB 7500 在线预定
4 158 RMB 12000 在线预定
4 200 RMB 15000 在线预定
2 94 RMB 8000 在线预定
2 80 RMB 6000 在线预定
3 125 RMB 9000 在线预定
4 175 RMB 10000 在线预定
3 90 RMB 6500 在线预定
3 113 RMB 7000 在线预定
4 130 RMB 14000 在线预定
4 200 RMB 15000 在线预定
3 138 RMB 8000 在线预定
4 180 RMB 10000 在线预定
3 119 RMB 8000 在线预定
3 163 RMB 9000 在线预定
4 158 RMB 12000 在线预定
4 200 RMB 15000 在线预定
2 94 RMB 8500 在线预定
2 80 RMB 6500 在线预定
3 128 RMB 10000 在线预定
4 185 RMB 12000 在线预定
4 180 RMB 11000 在线预定
3 109 RMB 7000 在线预定
1 91 RMB 8000 在线预定
2 98 RMB 10000 在线预定
4 180 RMB 14000 在线预定
2 88 RMB 5500 在线预定
3 128 RMB 6000 在线预定
4 194 RMB 15000 在线预定
3 112 RMB 6200 在线预定
3 125 RMB 9500 在线预定
2 95 RMB 7200 在线预定
3 241 RMB 21000 在线预定
3 143 RMB 9000 在线预定
2 90 RMB 6500 在线预定
3 135 RMB 7700 在线预定
3 148 RMB 11000 在线预定
3 118 RMB 7000 在线预定
2 88 RMB 10000 在线预定
1 69 RMB 6500 在线预定
2 128 RMB 12000 在线预定
4 241 RMB 21000 在线预定
3 158 RMB 10000 在线预定
1 74 RMB 6000 在线预定
3 241 RMB 25000 在线预定
2 98 RMB 10000 在线预定
1 85 RMB 8000 在线预定
2 95 RMB 7200 在线预定
2 92 RMB 6500 在线预定
2 78 RMB 4600 在线预定
3 110 RMB 7000 在线预定
2 80 RMB 6500 在线预定
3 118 RMB 7000 在线预定
3 116 RMB 6500 在线预定
2 85 RMB 5000 在线预定
4 185 RMB 12000 在线预定
3 137 RMB 8000 在线预定
2 88 RMB 5500 在线预定
4 178 RMB 14000 在线预定
4 190 RMB 18000 在线预定
3 150 RMB 12000 在线预定
3 141 RMB 10000 在线预定
2 90 RMB 6500 在线预定
2 85 RMB 6000 在线预定
3 135 RMB 8000 在线预定
4 143 RMB 9000 在线预定
0 55 RMB 4200 在线预定
1 60 RMB 4200 在线预定
1 60 RMB 4000 在线预定
4 243 RMB 20000 在线预定
4 190 RMB 15000 在线预定
3 171 RMB 12000 在线预定
3 148 RMB 9000 在线预定
5 250 RMB 23000 在线预定
4 220 RMB 22000 在线预定
3 182 RMB 14000 在线预定
4 228 RMB 22000 在线预定
4 205 RMB 18000 在线预定
3 180 RMB 14000 在线预定
3 150 RMB 12000 在线预定
3 161 RMB 10000 在线预定
3 178 RMB 11000 在线预定
2 98 RMB 7500 在线预定
2 105 RMB 8000 在线预定
2 88 RMB 5500 在线预定
2 85 RMB 5000 在线预定
0 51 RMB 5000 在线预定
4 180 RMB 9000 在线预定
3 128 RMB 6300 在线预定
2 85 RMB 4800 在线预定
3 130 RMB 8500 在线预定
3 125 RMB 8000 在线预定
3 135 RMB 7700 在线预定
3 105 RMB 6200 在线预定
2 98 RMB 6000 在线预定
1 68 RMB 4500 在线预定
3 158 RMB 9000 在线预定
3 120 RMB 8000 在线预定
3 128 RMB 7000 在线预定
3 128 RMB 6500 在线预定
2 89 RMB 5000 在线预定
2 88 RMB 4500 在线预定
1 60 RMB 4000 在线预定
3 143 RMB 7500 在线预定
3 148 RMB 11000 在线预定
3 128 RMB 10000 在线预定
3 130 RMB 8000 在线预定
3 128 RMB 6000 在线预定
3 126 RMB 5500 在线预定
2 91 RMB 4500 在线预定
4 160 RMB 8000 在线预定
5 251 RMB 10000 在线预定
5 227 RMB 25000 在线预定
3 135 RMB 13000 在线预定
3 125 RMB 12000 在线预定
3 125 RMB 9500 在线预定
2 120 RMB 9000 在线预定
2 98 RMB 5500 在线预定
3 134 RMB 7200 在线预定
3 118 RMB 6200 在线预定
2 85 RMB 4600 在线预定
2 88 RMB 4800 在线预定
3 126 RMB 6500 在线预定
4 187 RMB 17000 在线预定
3 158 RMB 8500 在线预定
5 300 RMB 28000 在线预定
3 170 RMB 9000 在线预定
4 233 RMB 23000 在线预定
3 168 RMB 9500 在线预定
3 177 RMB 10000 在线预定
3 175 RMB 12000 在线预定
4 203 RMB 16000 在线预定
4 194 RMB 15000 在线预定
4 190 RMB 14000 在线预定
4 185 RMB 15000 在线预定
4 215 RMB 18000 在线预定
4 205 RMB 18000 在线预定
3 155 RMB 9000 在线预定
3 168 RMB 14000 在线预定
1 58 RMB 6000 在线预定
3 158 RMB 20000 在线预定
0 50 RMB 4600 在线预定
1 60 RMB 5000 在线预定
3 268 RMB 28000 在线预定
4 320 RMB 30000 在线预定
4 260 RMB 28000 在线预定
3 280 RMB 24000 在线预定
3 280 RMB 28000 在线预定
4 320 RMB 26000 在线预定
4 300 RMB 28000 在线预定
3 300 RMB 28000 在线预定
6 300 RMB 16000 在线预定
2 109 RMB 6800 在线预定
3 185 RMB 17000 在线预定
4 200 RMB 19000 在线预定
3 185 RMB 18000 在线预定
3 200 RMB 20000 在线预定
3 194 RMB 18500 在线预定
4 200 RMB 20000 在线预定
3 171 RMB 25000 在线预定
 
 
联系我们    
電子郵件: chinahouses@hotmail.com 电话: 020-22169200 地址: 广州市天河区珠江新城兴盛路9号106B商铺
手机: 008613418111711 微信: 13418111711  
Copyright 2005-2015 China Green Overseas Real Estate Co., LTD. All rights reserved.